Remisser

Sveriges Stadsarkitektförening har lämnat synpunkter på olika remissförslag genom åren. Nedan finns ett antal av de mest aktuella remissvaren och yttrandena som föreningen står bakom.


Nedan kan du läsa Sveriges Stadsarkitektförenings yttrande över remiss av betänkandet Bygg och bo till lägre kostnad – förslag för bättre konkurrens i bostadsbyggandet (SOU2020:75)


Remissvar SSF Bygg och bo till lägre kostnad


Den 26 april översände föreningen ett kritiskt yttrande avseende det pågående uppdraget till Boverket avseende förslag som bidrar till enhetlighet i kontrollen av egenskaper hos serietillverkade hus.


Serietillverkade hus


Den 31 mars 2016 yttrade sig föreningen till Näringsdepartementet angående Planprocessutredningens betänkande Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande (SOU 2015:109):


N2015-08971-PUB Sveriges stadsarkitektförening


Den 11 december 2015 yttrade sig föreningen till Näringsdepartementet angående Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov (SOU 2015:28):


N2015-5575-PUB Sveriges stadsarkitektförening


Den 16 november 2015 yttrade sig föreningen till Näringsdepartementet angående promemorian Anpassade krav för tillfälliga anläggningsboenden (promemoria):


N2015-7336-PUB Sveriges Stadsarkitektförening


Sveriges Stadsarkitektförenings (SSF:s) remissvar angående betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design.


Gestaltad livsmiljö_Ku2015-02481-KL_Sveriges stadsarkitektförening