Årsmöte 2020-10-08

med föredrag om Tillitsskapande planering

Torsdag 8 oktober kl 18.00 har vi ett digitalt årsmöte.

Via denna länk ansluter du till mötet; Anslut till Microsoft Teams-möte. Välj att ha både video och ljud på när du ansluter.

 • Om du väljer ”öppna i webbläsare” behöver du inte ladda ner något program. Om du har Teams kan du välja att öppna i det programmet.
 • Eventuella omröstningar kan behöva ske med personupprop “laget runt.”
 • Om det är många kan vi använda teams chat-funktion och spara dessa som röstlängd.

Första halvtimmen talar Marianne Dock, som tidigare arbetat på Malmö stad, på temat ”Tillitsskapande stadsplanering”.

Själva årsmötet börjar 18.30 och brukar vara ca en halvtimme, beroende av antal frågor.

Läs gärna Marianne Docks skrift om Tillitsskapande stadsplanering, som hon skrivit som en del av sitt engagemang i Healthy cities (en del av WHO).

En kallelse till årsmötet har också skickats i brev till alla medlemmar.

Dagordning Årsmöte torsdag 8 oktober 2020

Plats:             Digitalt pga Covid-19

§ 1                 Mötet öppnas
                     
av ordf Harriet Wistemar

§ 2                 Godkännande av dagordningen

§ 3                 Val av mötessekreterare

§ 4                 Godkännande av att årsmötet blivit utlyst enligt föreningens stadgar (krav 4 veckor)

§ 5                 Godkännande av föredragningslista

§ 6                 Val av två justerare

§ 7                 Årsberättelse (bifogad kallelsen)

§ 8                 Bokslut 2019

§ 9                 Revisionsberättelse

§ 10               Ansvarsfrihet för styrelsen

§ 11               Val av styrelse
A. Ordförande
B. Styrelseledamöter
C. Ersättare

§ 12               Val av revisorer och revisorers ersättare för 2020-21

2 ordinarie, 1 ersättare

§ 13               Val av valberedning för 2020 – 2021        

§ 14               Ändring av stadgar

§ 15               Årsavgift
förslag oförändrat 240 kr

§ 16               Övriga frågor

 1.  Ordföranden Harriet Wistemar har skickat (av Covid-skäl) hedersdiplom till Arne Ludvigsson, Claës Breitholtz
  1. Nomineringar till föreningens hedersdiplom – förslag?
  2. Behov av att modernisera stadgeändringar? *
   Då dagens stadgar gör förändringar oerhört svåra kan det göras först till nästa årsmöte, 2021. Styrelsen efterlyser ett sådant uppdrag av årsmötet enl §10.
  3. Avstämning av idéer till på medlemsaktiviteter som diskuteras under året på temat att utgöra ett stödjande nätverk. Exempel är medlemsmöten; digitala föreläsare/frågestund; använda den slutna Facebookgruppen som diskussionsforum, en något snävare än exempelvis ”planarkitekter”
  4. Nästa årsmöte föreslås till hösten 2021

§ 17               Avslut av Årsmöte

*FÖRSLAG till modernisering av stadgarna
stadgarna finns på www.stadsarkitekt.se

§1, 2
På fjolårets årsmöte fick styrelsen ett förslag att se över föreningens stadgar för föreningens syfte (§ 1 i stadgarna) och medlemskapskriterier (§ 2). Flera upplever motsägelsefullhet i medlemskriterierna: medlem kan vara anställd i det offentliga, i kommun, ha konsultuppdrag inom Plan- och byggväsendet. Bredden ger en svårkommunicerad avgränsning av verksamheten. Förslagsskrivarna efterfrågar antingen en insnävning av medlemskriterierna ”exempelvis offentliganställda arkitekter” alternativt en förtydligande av föreningens egentliga syfte.

Styrelsen delar förslagsskrivarnas bild av otydligheten och föreslår ett arbete med att förtydliga § 1, att tydligare definiera föreningens syfte och verksamhet. Detta ger en tydligare ram och inriktning för medlemmarnas aktiviteter inom föreningen. Styrelsen anser alltså att syftet med föreningen bör tolkas som överordnat medlemmars anställningsförhållanden. Oavsett anställningsstatus (ex doktorand, konsult, pensionär) kan medlem skriva förslag till remissvar eller debattartikel, arrangera en utbildning eller sköta en hemsida och på olika sätt vara stöd i stadsbyggnadsfrågor med stadsarkitektfokus.Diskussionsförslag till §1: Stadsarkitektföreningens syfte är att

 1. utgöra ett nätverk för att utbyta erfarenheter och söka stöd av kollegor inom Plan- och Byggväsendet, med inriktning på stadsarkitektperspektivet.
 2. anordna relevanta utbildningstillfällen
 3. ur stadsarkitektperspektiv bevaka och svara på relevanta remisser
 4. bedriva samhällsdebatt i ett stadsarkitektperspektiv
  Styrelsen föreslår att §2 (medlemskriterier) inte ändras.

Diskussionsförslag till övriga paragrafer

Syftet är att modernisera för aktiva medlemmar i en digital värld.
Det gäller exempelvis §5 om behov att reglera digitala möten/årsmöte och §10 att ersätta kravet på ”2/3-skriftlig majoritet av alla medlemmar” till ”2/3 majoritet på årsmötet närvarande, fysiskt eller digitalt” för att kunna ändra stadgar.

Litet bakgrundshistoria, klippt från Wikipedia om svenska stadsarkitektföreningen:

Fram till 1920-talet rådde det ganska stor oklarhet om stadsarkitekternas roll och kompetens och många mindre städer hade över huvud taget ingen stadsarkitekt, vilket inte heller var något krav. År 1924 bildades därför i Jönköping Föreningen Sveriges Stadsarkitekter (FSS), vars syfte var ”att tillvarata stadsarkitekterna vidkommande intressen”. Medlemskapet stod öppet för alla stadsarkitekter eller annan ”arkitektutbildad kommunal tjänsteman, som innehar en med stadsarkitekt jämförlig uppgift”.

Den förste ordföranden i FSS blev stadsarkitekten i Stockholm, Sigurd Westholm. Det blev inledningsvis Sigurd Westholms huvuduppgift att verka för en ändring av lagen, så att landets
byggnadsnämnder skulle tvingas att ha kompetenta stadsarkitekter. Hans arbete kröntes med framgång 1931, när kravet infördes i den nya stadsplanelagen och byggnadslagen.[3]

Stadsarkitekternas arbetsuppgifter ökade successivt med uppdrag såsom den tekniska granskningen vid statlig långivning (som tillkom på 1940-talet) och hade sin kulmen i samband med miljonprogrammet. Kravet på att byggnadsnämnderna skulle ha en stadsarkitekt vid sin sida urholkades i förarbetena till PBL (Plan- och Bygglagen) men genom FSS:s agerande fanns kravet på arkitektkompetens åter med när PBL sjösattes 1987.[3]