Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet som brukar hållas i anslutning till föreningens årliga stadsarkitektdag och man kan, under förutsättning att man blir omvald av årsmötet, sitta högst sex år i rad. Styrelsearbetet sker ideellt såtillvida att inget arvode utgår från föreningen. Däremot har flera styrelsemedlemmar genom åren fått bidrag till resor av sina arbetsgivare och fått utföra en del av styrelsearbetet på arbetstid, detta tackar vi särskilt för.

Ett normalår håller styrelsen omkring sex styrelsemöten varav hälften är telefonkonferenser. Ett av mötena utgörs av ett helginternat på våren och ett hålls traditionellt i samband med stadsarkitektdagen på hösten.

 

Ordförande: Harriet Wistemar

Kommunarkitekt LAR/MSA

Avdelningschef Fysisk planering

Samhällsbyggnad

Skellefteå kommun

Tel 0910-737701 mobil 070-254 63 03

harriet.wistemar@skelleftea.se

Ledamot: Pernilla Theselius

Stadsarkitekt

Arkitektur och Teknik

Ängelholms kommun

Tel. 0431-46 90 06

pernilla.theselius@engelholm.se

 

Kassör/ledamot: Claes Clausen

Stadsarkitekt

Sektor samhällsbyggnad

Skövde kommun

Tel 0500-49 80 54

claes.clausen@skovde.se

Ledamot: Magdalena Lindfeldt

Projektledare stadsutveckling

Stadsbyggnadsförvaltningen

Tel: 016-710 11 10

Eskilstuna kommun

magdalena.lindfeldt@eskilstuna.se

Ledamot: Carina Tenngart Ivarsson

Enhetschef Planavdelningen

Stadsbyggnadskontoret

Malmö stad

Tel: 040-34 22 17

carina.tenngartivarsson@malmo.se

Ersättare: Christian Hegardt

Stadsarkitekt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Region Gotland

Tel. 0498-26 98 55

christian.hegardt@gotland.se

Ersättare: Magnus Blombergsson

Avdelningschef, Stadsutveckling

Tyréns AB

Göteborg

Tel 010-451 95 94

magnus.blombergsson@tyrens.se