Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet som brukar hållas i anslutning till föreningens årliga stadsarkitektdag och man kan, under förutsättning att man blir omvald av årsmötet, sitta högst sex år i rad. Styrelsearbetet sker ideellt såtillvida att inget arvode utgår från föreningen. Däremot har flera styrelsemedlemmar genom åren fått bidrag till resor av sina arbetsgivare och fått utföra en del av styrelsearbetet på arbetstid, detta tackar vi särskilt för.

Ett normalår håller styrelsen omkring sex styrelsemöten varav hälften är telefonkonferenser. Ett av mötena utgörs av ett helginternat på våren och ett hålls traditionellt i samband med stadsarkitektdagen på hösten.

 

Ordförande: Per Haupt

Stadsbyggnadsstrateg

Stadsbyggnadskontoret

Norrköpings kommun

Tel 011-155396

per.andre.haupt@norrkoping.se

 

Ledamot: Martin Heidesjö

Planarkitekt

Stadsbyggnadskontoret

Norrköpings kommun

Tel. 011-151368

martin.heidesjo@norrkoping.se

 

Ledamot: Eva Darolf Linnros

eva.darolf@gmail.com

0706 959493

 

Ledamot: Carina Tenngart Ivarsson

Planchef

Stadsbyggnadsavdelningen

Ystads kommun

Tel: 0411-57 70 87 eller 0709-47 70 87

carina.ivarsson@ystad.se

 

Ledamot: Bertil Malmström

Arkitekt SAR/MSA, Adj Prof BTH

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kumla kommun

Tel: 070 367 46 75

bertil.malmstrom@kumla.se

 

Ersättare: Anna Hellgren

Planarkitekt

Kontoret för samhällsutveckling

Uppsala kommun

Tel. 018-7274631

anna.hellgren@uppsala.se

 

Ersättare: Claes Clausen

Stadsarkitekt

Sektor samhällsbyggnad

Skövde kommun

Tel 0500-49 80 54

claus.clausen@skovde.se

 

Ersättare: Harriet Wistemar

Kommunarkitekt LAR/MSA

Avdelningschef Fysisk planering

Samhällsbyggnad

Skellefteå kommun

Tel 0910-737701 mobil 070-254 63 03

harriet.wistemar@skelleftea.se

 

Ersättare Roger Jönsson

Plan- och bygglovschef samt tf stadsarkitekt

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Kristianstad kommun

Tel: 044-135202

roger.jonsson@kristianstad.se