Styrelsen

Styrelsen väljs på årsmötet som brukar hållas i anslutning till föreningens årliga stadsarkitektdag och man kan, under förutsättning att man blir omvald av årsmötet, sitta högst sex år i rad. Styrelsearbetet sker ideellt såtillvida att inget arvode utgår från föreningen. Däremot har flera styrelsemedlemmar genom åren fått bidrag till resor av sina arbetsgivare och fått utföra en del av styrelsearbetet på arbetstid, detta tackar vi särskilt för.

Ett normalår håller styrelsen omkring sex styrelsemöten varav hälften är telefonkonferenser. Ett av mötena utgörs av ett helginternat på våren och ett hålls traditionellt i samband med stadsarkitektdagen på hösten.

 

Ordförande: Harriet Wistemar

Kommunarkitekt LAR/MSA

Avdelningschef Fysisk planering

Samhällsbyggnad

Skellefteå kommun

Tel 0910-737701 mobil 070-254 63 03

harriet.wistemar@skelleftea.se

 

V Ordf/Sekreterare: Carina Tenngart Ivarsson

Enhetschef Planavdelningen

Stadsbyggnadskontoret

Malmö stad

Tel: 040-34 22 17

carina.tenngartivarsson@malmo.se

 

Ledamot: Claes Clausen

Stadsarkitekt

Sektor samhällsbyggnad

Skövde kommun

Tel 0500-49 80 54

claes.clausen@skovde.se

 

Ledamot: Magnus Blombergsson

Stadsarkitekt, verksamhetschef

Sektor samhällsbyggnad

Ale kommun

Tel 0303-33 03 22

magnus.blombergsson@ale.se

Ledamot: Petter Eiring

Stadsarkitekt

Stadsbyggnadsförvaltningen

Landskrona stad

Tel. 0418-473590

petter.eiring@landskrona.se

 

Ersättare: Martin Heidesjö

Planarkitekt

Stadsbyggnadskontoret

Norrköpings kommun

Tel. 011-151368

martin.heidesjo@norrkoping.se

 

 

 

 

 

Ersättare: Magdalena Lindfeldt, Eskilstuna kommun

Ersättare: Stefan Modig, Stockholms stad