Vad vi gör

Varför behövs SSF?

Den politiska styrningen är speciell och medför förhållningssätt och arbetsvillkor med behov av kollegialt erfarenhetsutbyte. SSF är en viktig arena för detta. Verksamheten inom plan- och byggnadsväsendet är starkt sammanhållande i föreningen, liksom rollfördelningen i byggbranschen. ”Stadsarkitektens” uppgift tolkas olika av olika parter (allmänheten, politiker, myndigheter, m.fl.). Parternas synsätt är inte alltid förenliga vilket utsätter stadsarkitekten för dubbla budskap. Att ge utrymme för diskussion och utveckling inom detta område är kanske SSF:s angelägnaste uppgift.

Vad gör SSF?

  • Svarar på remisser.
  • Deltar i centrala projekt och arbetsgrupper.
  • Ger ut debattskrifter.
  • Arrangerar en konferensdag per år.
  • Arrangerar studiebesök.
  • Bollplank för enskilda medlemmar.
  • Hemsidan.

SSF:s arbete är helt ideellt. Arbetet i föreningen sköts av styrelsen och av medlemmarna. Därför finns ingen anställd personal och det finns ingen ambition att förändra detta. Det sätter en gräns för vad föreningen orkar med att göra.